Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Dostosuj się, by odnieść sukces

W obecnej rzeczywistości, charakteryzującej się ciągłymi zmianami i rosnącą niepewnością, umiejętność adaptacji stała się kluczowym aspektem przetrwania i zrównoważonego rozwoju organizacji. W niniejszym artykule eksperci z Korn Ferry przedstawiają sześć zasad budowania organizacji i przygotowania liderów do zmian.

Według niedawno przeprowadzonej przez Instytut Korn Ferry analizy firmy, które utrzymały wysoką wydajność podczas zakłóceń na rynku, potrafiły szybko dostosować się do zmieniających się warunków. Ta sama analiza wykazała, że zdolność do skutecznego reagowania na zmiany wyróżnia wysokowydajne firmy od konkurentów z branży.

Jednak tradycyjne, odgórne podejście do zmian organizacyjnych często nie zdaje egzaminu. Pracownicy mają tendencję do ich postrzegania jako narzuconych i autokratycznych, a strategie ich wdrażania często nie zawierają szczegółów niezbędnych do skutecznej realizacji założeń. Badania naukowe i zebrane dane empiryczne wskazują, że gotowość pracowników do zmian ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji organizacyjnej.

W tej sytuacji warto zwrócić szczególną uwagę na kierownictwo średniego szczebla, gdyż menedżerowie ci lepiej rozumieją punkt widzenia i potrzeby pracowników, odgrywając kluczową rolę w promowaniu gotowości do zmian. Wyzwaniem nie jest jednak samo osiągnięcie jednorazowej transformacji, ale zdolność do ciągłej adaptacji, która powinna zostać wpisana w DNA firmy.

W końcu sukces rodzi pewność siebie. Im większe organizacja ma osiągnięcia, tym jej pracownicy stają się coraz bardziej pewni własnych umiejętności i istniejących w firmie praktyk. Wzmocnione wcześniejszymi sukcesami zasady postępowania są następnie normalizowane i zrutynizowane, co sprawia, że rzadko bywają kwestionowane przez ludzi w organizacji. W rezultacie niegdyś świadome wybory stają się ukrytymi przekonaniami, głęboko zakorzenionymi i odruchowymi, dyktującymi zachowania i decyzje firmy.

Aby poruszać się w nowych realiach stworzonych przez zakłócenia, firmy muszą zakwestionować własne założenia, przyjmując nowe, bardziej elastyczne perspektywy. Z naszych badań nad gotowością do zmian wynika, że organizacje otwarte na zmiany działają, kierując się sześcioma zasadami organizacyjnymi, reprezentującymi transformacyjne sposoby myślenia.

  1. Przewidywanie nieoczekiwanego: Wyeliminuj poczucie gwarantowanego bezpieczeństwa w miejscu pracy i aktywnie szukaj wczesnych sygnałów nadchodzących zmian.

  2. Różnorodność perspektyw: Kwestionowanie ustalonych założeń i poszukiwanie alternatywnych interpretacji, napędzanie innowacji poprzez różnorodne myślenie.

  3. Zakotwiczanie na celach: Oceniaj nowe sytuacje przez pryzmat celu, zamieniając zakłócenia w szanse.

  4. Postęp ponad perfekcję: Przyjmij podejście zorientowane na działanie, ucz się poprzez działanie i działaj szybko, aby wykorzystać nowe możliwości, zamiast skupiać się wyłącznie na perfekcyjności.

  5. Zaufanie do partnera: Polegaj na zbiorowej inteligencji, łącząc wiedzę, doświadczenie i intuicję z całej organizacji, aby sprawniej reagować na nieoczekiwane sytuacje.

  6. Utrzymanie organizacji: Demonstrowanie zdolności do utrzymania działalności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do nowych wyzwań i zmian.

Firmy mogą wykorzystać tych sześć zasad organizacyjnych do ponownej oceny i przedefiniowania swojej gotowości do zmian. Mogą wdrożyć ramy oparte na tych zasadach, aby rozwinąć zbiorowe nastawienie w całej organizacji. Z kolei menedżerowie średniego szczebla mogą zastosować te zasady w swoim zespole, umożliwiając trwałą zmianę zachowań oraz zmianę sposobu myślenia, pielęgnując w ten sposób środowisko gotowe do zmian od wewnątrz.

Dostosowując liderów poprzez wspólne sposoby myślenia, organizacje mogą tworzyć kulturę, która obejmuje zmiany jako katalizator innowacji. Ostatecznie, w świecie zdefiniowanym przez zakłócenia, nacisk powinien być położony nie tylko na przygotowanie się do zmian, ale także na proaktywne napędzanie zmian od wewnątrz. Firmy, które mogą zmienić swoje zbiorowe nastawienie w kierunku tych zasad, będą lepiej przygotowane do przekształcenia niepewnej przyszłości w możliwości rozwoju i transformacji.

Nowoczesne organizacje to nie tylko suma ich technologii i produktów, ale także zbiorowe nastawienie pracowników. W świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana, gotowość do zmian nie jest już tylko przewagą konkurencyjną – to wymóg przetrwania i klucz do długoterminowego sukcesu.


Najpopularniejsze tematy