Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Raportowanie niefinansowe: Grupa Raben stawia na transparentność

Pierwsza połowa roku to dla coraz większej grupy przedsiębiorstw intensywny czas pracy nad przygotowaniem sprawozdań zrównoważonego rozwoju. Do podmiotów objętych obowiązkiem ujawniania informacji dotyczących wpływu na środowisko, otoczenie społeczne i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) systematycznie dołączają firmy dobrowolnie publikujące swoje raporty. Do tego grona od wielu lat należy Grupa Raben, jeden z liderów branży logistycznej.

PIERWSZY RAPORT Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben został opublikowany już w 2015 roku. Przez kolejne lata konsekwentnie gromadziliśmy doświadczenie, budowaliśmy niezbędne kompetencje wewnątrz organizacji, a także doskonaliliśmy i rozwijaliśmy wewnętrzne procesy. Dzięki temu w 2021 roku byliśmy gotowi opublikować raport obejmujący swoim zakresem całą Grupę Raben (raport za 2022 rok jest już dostępny na naszej stronie internetowej www.polska- -raben‑group.com w zakładce o nas).

O skali wyzwania, z jakim zdecydowaliśmy się zmierzyć, świadczy fakt, że Grupa Raben obecnie ma już ponad 160 oddziałów na 15 europejskich rynkach (do których należą: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy). Tym samym agregowanie danych i ich weryfikacja wymagało skutecznej koordynacji oraz zaangażowania na poziomie centralnym i po stronie lokalnych koordynatorów.

Aby zarządzić tym procesem, w Grupie Raben wdrożyliśmy dodatkowe narzędzia, które umożliwiły nie tylko efektywne zebranie niezbędnych informacji, ale również przygotowanie dowodów na potrzeby zewnętrznej weryfikacji. Informacje zawarte w raporcie Grupy Raben, zgodnie z najlepszymi praktykami, podlegają zewnętrznemu audytowi.

Całość raportu została przygotowana na podstawie standardów raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI 2021), a także wytycznych TCFD (ang. The Task Force on Climate- -related Financial Disclosures) – grupy ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem.

Zrozumieć potrzeby

Należy mieć na uwadze, że raport zrównoważonego rozwoju służy między innymi skutecznej i transparentnej komunikacji z interesariuszami. Dlatego rozpoczynając pracę nad raportem za 2022 rok, przeprowadziliśmy pogłębione badania wśród przedstawicieli zainteresowanych stron, które pozwoliły nam poznać oraz zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Badanie składało się z dwóch etapów: pierwszego – ilościowego (ankieta) – oraz drugiego – wywiadów indywidualnych i grupowych. W konsekwencji otrzymaliśmy aktualną matrycę istotności wraz z listą kluczowych tematów, które zostały przedstawione w raporcie. Znalazły się wśród nich między innymi: relacje z otoczeniem, bezpieczeństwo i higiena pracy, warunki pracy kierowców i pozostałych pracowników, etyka i prawa człowieka w łańcuchu wartości. Dla wszystkich grup najwyższy priorytet miało jednak przeciwdziałanie zmianom klimatu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Cele oparte na wiedzy

Wnioski płynące z publikowanego corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne Global Risk Report potwierdzają, że czynniki ryzyka związane ze zmianami klimatu stanowią grupę najpoważniejszych wyzwań nadchodzącej dekady. Aby zidentyfikować ich potencjalny wpływ na Grupę Raben i jej model biznesowy, wykorzystaliśmy do analizy wytyczne TCFD. Zgodnie z zawartymi w nich rekomendacjami, szczegółowe podsumowanie wniosków z tego procesu, wraz z informacją o podjętych działaniach mitygujących, zostało przedstawione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju i posłużyło dalszemu określeniu celów klimatycznych.

W konsekwencji dla całej Grupy Raben wyznaczyliśmy również ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodne z aktualną wiedzą naukową o zmianach klimatu, wspierające zatrzymanie wzrostu globalnej średniej temperatury na poziomie znacząco poniżej 2⁰C i zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji z zakresu 1 i 2 (przede wszystkim emisje własne oraz emisje związane z energią elektryczną) o 38,7% w porównaniu z poziomem emisji z roku 2020. Dodatkowo zobligowaliśmy się zaangażować podmioty operujące wzdłuż łańcucha wartości do działania na rzecz klimatu.

Obok komunikacji celów w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju został szczegółowo przedstawiony ślad węglowy całej Grupy. Bazując na rekomendacjach Science Based Target (SBTi) oraz dostępnych standardach raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG Protocole oraz norma ISO14064), emisje zostały przedstawione w podziale na trzy zakresy. Ponadto, dla lepszego zrozumienia wpływu organizacji na klimat, emisje przedstawiliśmy też w podziale na kategorie operacyjne i w trendzie, w odniesieniu do roku bazowego.

Takie podejście do prezentacji danych – oczekiwane przez interesariuszy – pozwala przedstawić efekt wprowadzanych w kolejnych latach działań, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Patrząc w przyszłość

Przyglądając się ewolucji oczekiwań interesariuszy na przestrzeni kolejnych lat, można zauważyć, że systematycznie rośnie zapotrzebowanie na jakościowe, kompletne i wiarygodne dane niefinansowe. Podejście do zrównoważonego rozwoju, skala ambicji i poziom zaangażowania mierzony konkretnymi wskaźnikami stają się równie ważne co wyniki finansowe. Dlatego jako Grupa Raben za jeden z celów strategicznych przyjęliśmy właśnie systematyczną pracę nad podnoszeniem jakości publikowanych raportów i poszerzanie zakresu prezentowanych danych. Ciągła praca nad rozwojem raportowania, z perspektywy firmy, ma również służyć lepszemu przygotowaniu się do nowych wymagań wynikających z dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Obowiązek wynikający z wprowadzonej w 2022 roku dyrektywy ma do 2026 roku objąć blisko 50 tysięcy dużych europejskich przedsiębiorstw, w tym Grupę Raben. Celem jest zwiększenie presji na przedsiębiorstwa, aby bardziej zdecydowanie włączały się w działania na rzecz ludzi i planety, a także ujawniały informacje umożliwiające lepsze zrozumienie ich wpływu na klimat, środowisko, ale również sposobu zarządzania łańcuchem wartości.

Wraz z przepisami zacznie obowiązywać również nowy standard raportowania, który zagwarantuje większą transparentność i porównywalność danych. W Grupie Raben traktujemy te zmiany jako szansę. Dzięki zgromadzonemu dotychczas doświadczeniu w obszarze zrównoważonego rozwoju i raportowania firmy będą mogły zbudować przewagę konkurencyjną, opierając się na transparentnej i dojrzałej komunikacji.•

Piotr Lachowicz

Group Sustainability Expert, Grupa Raben


Najpopularniejsze tematy