Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Nabory na dofinansowanie firmy w 2021 r.

Zebraliśmy w jednym miejscu zestawienie różnych programów umożliwiających dofinansowanie działalności firmy. Oto pieniądze, o które można się starać w 2021 roku.

Platformy startowe

Platformach startowych można otrzymać ekspercką pomoc i rozwinąć pomysł w rentowny model biznesowy. Pomysł można zgłosić do wybranej platformy. Tam menedżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji pomysłu. Po wdrożeniu pomysłu w życie i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start‑upów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie dla start‑upów jest udzielane w formie usług inkubacyjnych (stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla start‑upu, zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych, ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

 • Start naboru: 2 stycznia 2019

 • Koniec naboru: 31 października 2022

 • Alokacja: 108,4 mln zł

 • Dofinansowanie: 100% wartości projektu

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Rozwój start‑upów w Polsce Wschodniej

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start‑upów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu Platform startowych i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy mogą otrzymać nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić je muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Młode spółki będą mogły przeznaczyć dofinansowanie m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć do organizacji i przeprowadzenia działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej. Do tej pory PARP wsparła ok. 100 start‑upów, które dzięki dotacji mają możliwość rozwijania i skalowania swoich innowacyjnych pomysłów w Polsce i za granicą.

 • Start naboru: 31 lipca 2019

 • Koniec naboru: 31 grudnia 2021

 • Alokacja:  390 mln zł

 • Dofinansowanie: maksymalnie 1 mln zł (maks. 85% wartości projektu)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Programy akceleracyjne – Poland Prize

Programy akceleracyjne – Poland Prize to druga odsłona konkursu, którego pilotażowa wersja – zrealizowana w latach 2018–2020 – pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek. Program jest finansowany z funduszy europejskich w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem naboru zakończonego 9 grudnia 2020 roku było znalezienie operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu start‑upów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Ich zadaniem będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Działania akceleracyjne umożliwią start‑upom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskanie kapitału inwestorskiego.

Do podziału między wybranych operatorów jest kwota 60 mln zł z budżetu unijnego. Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł, a PARP sfinansuje do 80% kwalifikowanych kosztów ich działalności operacyjnej.

Najpierw akceleratory, potem start‑upy

Wybrani operatorzy przeprowadzą dwa etapy programów akceleracyjnych Poland Prize.

W pierwszym pozyskane start‑upy, po założeniu spółki w Polsce, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Ta kwota ma pokryć koszty trzymiesięcznych działań niezbędnych do rozpoczęcia biznesu w naszym kraju i jego dalszego rozwoju (budowa zespołu, podnoszenie kompetencji, nawiązywanie relacji, promocja, pozyskanie partnera). Ten etap uwzględnia także wsparcie opiekuna start‑upu, konsjerża.

W drugim etapie programu akceleracji start‑upy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii, lub pozyskanie przez start‑up kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również wsparcie w fazie postakceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

 • Start naboru*: 23 marca 2021

 • Koniec naboru*: 31 listopada 2021

 • Alokacja: ok. 130 mln zł

 • Dofinansowanie: maksymalnie 250 tys. zł (100% dofinansowania)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » ». Program jest finansowany z funduszy europejskich w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem naboru zakończonego 9 grudnia 2020 roku było znalezienie operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu start‑upów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Ich zadaniem będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Działania akceleracyjne umożliwią start‑upom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskanie kapitału inwestorskiego.

Do podziału między wybranych operatorów jest kwota 60 mln zł z budżetu unijnego. Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł, a PARP sfinansuje do 80% kwalifikowanych kosztów ich działalności operacyjnej.

Najpierw akceleratory, potem start‑upy

Wybrani operatorzy przeprowadzą dwa etapy programów akceleracyjnych Poland Prize.

W pierwszym pozyskane start‑upy, po założeniu spółki w Polsce, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Ta kwota ma pokryć koszty trzymiesięcznych działań niezbędnych do rozpoczęcia biznesu w naszym kraju i jego dalszego rozwoju (budowa zespołu, podnoszenie kompetencji, nawiązywanie relacji, promocja, pozyskanie partnera). Ten etap uwzględnia także wsparcie opiekuna start‑upu, konsjerża.

W drugim etapie programu akceleracji start‑upy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii, lub pozyskanie przez start‑up kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również wsparcie w fazie postakceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

 • Start naboru*: 23 marca 2021

 • Koniec naboru*: 31 listopada 2021

 • Alokacja: ok. 130 mln zł

 • Dofinansowanie: maksymalnie 250 tys. zł (100% dofinansowania)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Przemysł 4.0

Pilotaż Przemysł 4.0 jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium naszego kraju.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Niezbędne jest posiadanie „mapy drogowej”, która określa proces wprowadzania tych zmian.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej”, usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know‑how oraz innych praw własności intelektualnej.

Aby skorzystać z dofinansowania, firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w czasie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie, to: big data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber‑fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15%.

Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 • Start naboru*: 28 kwietnia 2021

 • Koniec naboru*: 30 czerwca 2021

 • Alokacja: 20 mln zł

 • Dofinansowanie: maksymalnie 800 tys. zł (do 85% dofinansowania)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II etapu programu „Wzór na konkurencję” jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (definicja poniżej), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko‑mazurskiego;

 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;

 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;

 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym;

 • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu;

 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know‑how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki;

 1. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

 • Start naboru: 30 maja 2019

 • Koniec naboru: 31 sierpnia 2021

 • Dofinansowanie: maksymalnie 3 000 000 zł (do 70%)

 • Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Granty na eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Ze wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE. Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:Tekst 3

 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt;

 • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;

 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);

 • przygotowanie wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;

 • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

MŚP ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór w działaniu Granty na Eurogranty podzielono na pięć rund – pierwsza rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 maja 2021 r.

 • Start naboru: 1 kwietnia 2021

 • Koniec naboru: 27 stycznia 2022

 • Alokacja: 5 mln zł

 • Dofinansowanie: maksymalnie 280 060 zł (100% wartości projektu)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP pozwala uzyskać dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko‑mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko‑mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

 • Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

 • Usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;

 • Udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

 • Nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Ważne informacje:

 • Start naboru: 7 kwietnia 2021

 • Koniec naboru: 27 maja 2021

 • Alokacja: 50 mln zł

 • Dofinansowanie: do 85% wartości projektu

 • Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych, wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.

Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

O wsparcie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;

 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez rady sektorowe ds. kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją), tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

 • Start naboru: 3 marca 2020

 • Koniec naboru: 31 sierpnia 2023

 • Dofinansowanie: do 80% wartości usług

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Dostępność szansą na rozwój

Program „Dostępność szansą na rozwój” to jedna z kilku propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisująca się w rządowy program „Dostępność Plus”. Firmy, które otrzymają dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia w obszarze technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania.

Projekty szkoleniowo‑doradcze są realizowane w podziale na 5 makroregionów, w każdym z nich wybrano jednego operatora:

 1. makroregion nr 1 – województwa: kujawsko‑pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko‑mazurskie;

 2. makroregion nr 2 – województwa: lubelskie; mazowieckie;

 3. makroregion nr 3 – województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

 4. makroregion nr 4 – województwa: łódzkie, opolskie, śląskie;

 5. makroregion nr 5 – województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio‑pomorskie, wielkopolskie.

W naborze wniosków do działania „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów”, prowadzonym od 5 do 26 maja 2020 roku, zgłosiło się łącznie 20 firm, wybrano 5 podmiotów, które będą prowadziły programy szkoleniowo‑doradcze. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów realizacji projektów i łącznie dla wszystkich makroregionów wyniesie prawie 23 mln zł.

 • Start naboru: październik 2020

 • Koniec naboru: wrzesień 2022

 • Dofinansowanie: 100% wartości usług

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Sukcesja w firmach rodzinnych

Do programu „Sukcesja w firmach rodzinnych” mogą zgłosić się przedsiębiorstwa prowadzone przez co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich musi mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. To również te firmy, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe. Chodzi o: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Zgłoszenia należy składać do jednego z czterech operatorów:

 1. DGA (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie);

 2. PM Doradztwo Gospodarcze (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie);

 3. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (woj. kujawsko‑pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko‑mazurskie);

 4. Nova Praxis (woj. łódzkie, opolskie, śląskie).

Nabór w piątym makroregionie, obejmującym województwa lubelskie i mazowieckie, jest czasowo wstrzymany. Firmy z tych województw powinny skontaktować się z operatorami działającymi na terenie pozostałych makroregionów.

Program jest w 90% dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść minimum 10% wartości projektu. Finansowanie można przeznaczyć na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie i wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Przedsiębiorca może również uzyskać pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

 • Start naboru*: październik 2018

 • Koniec naboru*: marzec 2023

 • Dofinansowanie: 90% wartości usług

*Termin składania wniosków różni się w zależności od makroregionu.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Nowy start

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m‑cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m‑cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego;

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m‑cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m‑cy.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości;

 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji;

 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Ważne informacje:

 • Start naboru: 1 czerwca 2020

 • Koniec naboru: 30 listopada 2022

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Akademia Menedżera MŚP

Program ma na celu dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo itp.).

W ramach Akademii Menedżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

 1. brały już udział w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa; lub

 2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa;

 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

 1. przeszkolić menedżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym:

 • właścicieli;

 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku;

 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

 • Start naboru: 1 marca 2019

 • Koniec naboru: 31 maja 2022

 • Maksymalne dofinansowanie: do 80% wartości usług

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW » » »

Definicja MŚP

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 1. Do kategorii średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

 2. Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

 3. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Lidia Zakrzewska

Redaktor zarządzająca "ICAN Management Review".


Najpopularniejsze tematy