Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Grupa Polpharma szczególną wagę przykłada do przestrzegania prawa i standardów etycznych w każdym aspekcie swojej działalności. Od 2013 roku trwa proces ujednolicania, unowocześniania i strukturyzowania rozwiązań w dziedzinie etyki i CSR, które przybierają formę strategii oraz projektów.

Partnerem materiału jest Polpharma.

Grupa Polpharma to największy polski producent leków i substancji farmaceutycznych i jedna z 20 największych firm generycznych na świecie. Obszar działania Grupy obejmuje rynki Europy Środkowo‑Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Od początku swego istnienia Grupa Polpharma stara się prowadzić działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny, łącząc osiąganie ambitnych celów biznesowych z uzasadnionymi oczekiwaniami naszych interesariuszy.

Program Etyczny Grupy Polpharma

Celem tego projektu było stworzenie jednolitego systemu zarządzania etyką w Grupie Polpharma. Projekt został uruchomiony w roku 2013 i jest rozwijany do dziś zarówno w Polsce, jak i w zagranicznych lokalizacjach Grupy Polpharma. Podstawowe znaczenie dla sukcesu projektu miało włączenie ogółu pracowników Grupy Polpharma do prac nad Kodeksem Etyki. Przeprowadziliśmy szereg spotkań z naszymi pracownikami, a następnie zwróciliśmy się do nich z prośbą, by to oni wskazali, jak oceniają kulturę etyczną Grupy Polpharma, jakie obszary wymagają poprawy, jakie zagadnienia uważają za ważne i wymagające uregulowania.

W konsultacje zaangażowało się prawie dwa tysiące pracowników z różnych spółek Grupy. Zdecydowana większość pracowników uznała etykę za ważną w miejscu pracy, a zbiór wspólnych wartości etycznych za niezbędny dla właściwego rozwoju organizacji.

Na podstawie zgłoszonych opinii wypracowany został projekt Kodeksu, który poddano ponownym konsultacjom z pracownikami. Przyjęty ostatecznie Kodeks Etyki Grupy Polpharma obowiązuje od początku 2015 roku i został wydany w formie książkowej. Każdy pracownik otrzymał własny egzemplarz od bezpośredniego przełożonego. Dodatkowo motywowało to menedżerów do zaangażowania się w projekt i przemyślenia ich nowej roli w zarządzaniu etyką.

Kodeks został opracowany we wszystkich językach obowiązujących na rynkach, na których działamy. W ten sposób wszyscy pracownicy Grupy Polpharma bez jakichkolwiek barier mają zapewniony dostęp do treści Kodeksu. Jest on także publicznie dostępny w dwóch językach na naszej stronie internetowej. Kodeks Etyki określił też wspólny system wartości etycznych Grupy Polpharma, którymi są: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i współpraca.

Kodeks normuje kwestie etyczne w relacjach między współpracownikami, a także w relacjach firmy z partnerami biznesowymi i szeroko pojętym otoczeniem społecznym oraz konkurentami rynkowymi. Kodeks Etyki jest najważniejszym, ale nie jedynym elementem Programu Etycznego. Pozostałe elementy mają na celu zapewnienie mechanizmów budujących i wzmacniających świadomość przyjętych rozwiązań, a także stojących na straży ich stosowania w praktyce.

W czasie blisko trzech lat funkcjonowania Programu Etycznego, Kodeks Etyki Grupy Polpharma zyskał rozwinięcie w innych procedurach wewnętrznych, które stanowią uszczegółowienie zapisów Kodeksu. Procedury te dotyczą między innymi unikania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów czy właściwego podejścia do przyjmowania i przekazywania w imieniu firmy upominków promocyjnych i innego rodzaju korzyści.

Strategia CSR

Nasza działalność polega na dostarczaniu pacjentom produktów ratujących zdrowie bądź poprawiających jakość życia. Chcemy, aby nasze leki były nowoczesne, bezpieczne i skuteczne oraz spełniały najwyższe standardy jakości. Stale pracujemy nad ulepszaniem istniejących i wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Na różne sposoby pomagamy potrzebującym oraz wspieramy zawodowy i naukowy rozwój lekarzy i farmaceutów. Filozofię naszego działania najlepiej odzwierciadla motto Grupy Polpharma „Ludzie pomagają Ludziom”. Staramy się także zapewnić naszym pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy oraz minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Wspieramy także społeczności lokalne w miejscach, w których prowadzimy działalność produkcyjną.

W 2014 roku podjęliśmy decyzję o usystematyzowaniu naszych inicjatyw pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W wielomiesięcznym procesie budowy strategii CSR wzięli udział kluczowi interesariusze oraz menedżerowie Grupy Polpharma odpowiadający za najważniejsze obszary naszej działalności. Wyłoniliśmy trzy, kluczowe dla nas, filary odpowiedzialności społecznej: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu, innowacje i rozwój wiedzy. Etyka biznesu nie tylko znajduje potwierdzenie w Strategii Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma, ale stanowi jeden z jej trzech głównych filarów. Przekłada się to na szczegółowe cele, do których zaliczamy między innymi: umacnianie kultury etycznej firmy, zapewnianie jakości produktów i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz budowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma koresponduje z długofalowymi wyzwaniami, przed którymi stoi nie tylko branża farmaceutyczna w Polsce i polska gospodarka w ogóle, ale także z Celami Zrównoważonego Rozwoju dla świata, przyjętymi przez ONZ jesienią 2015 roku.

Zrównoważony łańcuch dostaw

W Grupie Polpharma przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i jakościowych, i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. Dlatego rozpoczęliśmy projekt zatytułowany „Zrównoważony Łańcuch Dostaw”, który jest elementem szerszej strategii. Jej celem jest uzyskanie pewności, że nasze produkty w całym cyklu życia charakteryzują się najwyższą jakością i bezpieczeństwem. Wypełniamy w ten sposób nasze zobowiązanie wobec pacjentów i innych interesariuszy.

Nowy, wzorowany na najlepszych światowych praktykach, system współpracy z dostawcami odzwierciedla nasze przekonanie, że doskonalenie łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie w realizacji postulatów społecznej odpowiedzialności. Obejmując wszystkie podmioty zaangażowane w cykl życia naszych produktów spójnym kodeksem wartości i standardów, zapewniamy najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas leków, przy jednoczesnej gwarancji, że wszystko, co robimy, możliwie najlepiej służy ludziom, w tym również pracownikom naszych dostawców, środowisku naturalnemu i wzrostowi gospodarczemu opartemu na uczciwym działaniu, innowacyjności i zdrowej konkurencji.

Podstawowym elementem projektu jest Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma. Prace nad projektem Kodeksu rozpoczęły się jesienią 2014 roku, a jego wdrożenie rozpoczęło się w 2015 roku. Opracowanie Kodeksu poprzedziła analiza dostawców pod kątem obecnego i potencjalnego ryzyka w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Kompleksowej ocenie poddano łącznie 1572 dostawców.

W pracę nad strategią zrównoważonego łańcucha dostaw, w tym nad Kodeksem Postępowania Dostawców Grupy Polpharma, zaangażowały się różne działy naszej firmy – od jakości i logistyki, przez BHP, po środowisko, dział zakupów oraz dział CSR. Do dialogu o kształcie planowanych rozwiązań zaprosiliśmy także naszych dostawców z Polski i zagranicy.

Wypracowany wspólnie Kodeks określa najważniejsze wymagania stawiane dostawcom Grupy Polpharma w zakresie zarządzania i etyki, warunków zatrudnienia i praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i jakości produktów, badań z udziałem ludzi i zwierząt oraz wpływu na środowisko naturalne. Gotowość do postępowania w zgodzie z zapisami Kodeksu stanowi jeden ze wstępnych warunków podjęcia współpracy z naszą Grupą, co przekłada się na zapisy kontraktowe, a także narzędzia kontroli i weryfikacji.

Marcin Musiał

Kluczowy ekspert ds. etyki i CSR, Polpharma.

Magdalena Rzeszotalska

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR, Polpharma.


Najpopularniejsze tematy