Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Kompania Piwowarska dla lepszej przyszłości

Kompania Piwowarska podsumowała w „Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2021” działania na rzecz realizacji strategii „Lepsza Przyszłość 2030”. W świetle wyników z ubiegłego roku widać, że spółka znajduje się w czołówce organizacji działających w Polsce, które wyznaczają kierunki rozwoju społecznie odpowiedzialnych firm.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST KOMPANIA PIWOWARSKA

LUDZKOŚĆ ZUŻYWA więcej zasobów, niż Ziemia może odtworzyć. World Economic Forum w 2021 roku opublikowało 10 rodzajów globalnych zagrożeń, z czego 5 dotyczyło środowiska: niepowodzenia w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony klimatu, utrata różnorodności biologicznej, kryzys zasobów naturalnych, niszczenie przez ludzi środowiska naturalnego i ekstremalne zdarzenia pogodowe. Kompania Piwowarska, lider w swojej branży, od lat widzi te zagrożenia i wynikającą z nich potrzebę zmian, dlatego we wrześniu 2020 roku ogłosiła nową strategię, która łączy cele biznesowe z celami zrównoważonego rozwoju. Nazwała ją „Lepsza Przyszłość 2030”. Tę przyszłość oparła na czterech filarach: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit, z czego dwa pierwsze odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. W ciągu niecałej dekady producent piwa zamierza m.in:

  • osiągnąć neutralność węglową swoich browarów, a we współpracy z partnerami zmniejszyć ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw o 30%;

  • zmniejszać zużycie wody w swoich browarach;

  • używać wyłącznie opakowań spełniających założenia gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wielokrotnego użytku lub zawierających wysokie poziomy recyklatu oraz w 100% nadających się do recyklingu;

  • pozyskiwać surowce wykorzystywane do warzenia piwa w sposób zrównoważony;

  • skoncentrować się na otwartości i różnorodności swoich zespołów – udział kobiet i mężczyzn wśród wyższej kadry kierowniczej ma być równy;

  • zapewnić konsumentom większy wybór produktów, wspierając w ten sposób podejmowanie przez nich odpowiedzialnych decyzji związanych z konsumpcją piwa poprzez osiągnięcie do 2030 roku 20‑procentowego udziału napojów bezalkoholowych w swoim portfolio.

Taki ma być wkład Kompanii Piwowarskiej w osiąganie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz sposób na dawanie dobrego przykładu innym firmom.

NASZE DZIAŁANIA SĄ SKUTECZNE

Drogowskazem są dla nas ambitne cele Asahi Europe & International, której jesteśmy częścią. Uwzględniamy też trendy wskazywane przez ekspertów oraz oczekiwania komunikowane przez interesariuszy. Nasze podejście i konkretne inicjatywy zostały opisane w raporcie, ale w tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na dwa działania, które już przyniosły rezultaty. Zeszły rok był pierwszym, w którym 100% energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji naszych piw pochodziło z energetyki wiatrowej. To dlatego ograniczyliśmy emisję CO2 z naszych browarów aż o 55% w stosunku do roku 2020. Drugim dużym osiągnięciem było jeszcze efektywniejsze wykorzystanie wody w produkcji piwa – do uwarzenia litra zużyliśmy zaledwie 2,65 l wody, co plasuje nas w światowej czołówce (średnio do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba od 3,5 do 8 litrów wody – red.).

Iwona Jacaszek‑Pruś
dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej

Co już udało się osiągnąć?

Ślad węglowy – w latach 2015‑2021 spółka ograniczyła emisję dwutlenku węgla pochodzącą z transportu o 9% (14419 ton), m.in. dzięki opracowaniu z Grupą Eurocash – największym w kraju hurtowym dystrybutorem dóbr szybko zbywalnych – planu reorganizacji transportu ciężarowego między spółkami. Na wynik wpłynęło również rozwijanie systemu opakowań zwrotnych oraz klauzule dotyczące zużycia mediów, zamieszczane w umowach z podwykonawcami.

Gospodarka odpadami – firma skupia się na ponownym wykorzystaniu i recyklingu produktów, które jako odpady powstają w procesach produkcyjnych, aby jak najmniej z nich trafiało na wysypiska. W ubiegłym roku praktycznie wszystkie odpady i produkty uboczne zostały poddane odzyskowi. Te, które są efektem warzenia piw (230 tys. ton młóta, czyli zużytego jęczmienia browarnego), zostały zużyte do bezpośredniego skarmiania zwierząt lub jako składniki mieszanek pasz. 43% produktów zostało sprzedanych w opakowaniach wielokrotnego użytku, a 100% wprowadzonych do obiegu opakowań nadawało się do recyklingu. Aluminiowe puszki do piwa w 50% powstają z aluminium uzyskiwanego z recyklingu.

We współpracy z dostawcami została zredukowana grubość folii termokurczliwych, dzięki czemu w ubiegłym roku firma zużyła ok. 47,8 t tworzyw sztucznych mniej.

Zaangażowani pracownicy – również w minionym roku Kompania Piwowarska zainaugurowała konkurs „Eko Kompania”. Pracownicy zgłaszają swoje pomysły na inicjatywy i usprawnienia związane z ochroną środowiska. Wśród tych, które pojawiły się na samym początku, szczególnie wysoko oceniony został projekt Czysta Plaża. Łączy on wolontariat, dbałość o najbliższe otoczenie oraz promocję marki Lech Free.

Z kolei „Jak się masz, Planeto?” to cykl webinarów ekologicznych z inspirującymi ekspertami z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, dzięki którym pracownicy mogą wprowadzić proekologiczne zmiany w swoim życiu i otoczeniu.

Minimalizowanie zużycia wody – w 2003 roku firma potrzebowała 4,6 litra wody do uwarzenia 1 litra piwa, w 2011 roku 3,2 litra, a w ubiegłym roku już tylko 2,6 litra. Jak zapowiada w swojej strategii, jej ambicją jest dojście do poziomu 2 litrów na litr uwarzonego piwa. Firma z zasady nie pobiera wody z obszarów, na których występuje potwierdzone ryzyko jej niedoboru. Do browarów w Poznaniu i Białymstoku trafia z miejskich sieci wodociągowych, a w Tychach dodatkowo z własnych ujęć głębinowych. Na bieżąco monitorowane są ścieki, które zanim trafią na powrót do środowiska, są zawsze oczyszczane. Ścieki z browaru w Tychach w pierwszej kolejności trafiają do nowoczesnej zakładowej podczyszczalni beztlenowej, a te z Poznania i Białegostoku od razu do miejskich zakładów oczyszczania. Część jest odzyskiwana i w postaci tzw. wody szarej ponownie wykorzystywana, na przykład do mycia pustych skrzynek.

Kultura organizacyjna

Wyniki, które udaje się firmie osiągać i systematycznie poprawiać, są uzyskiwane dzięki kulturze organizacyjnej. Na czym się ona opiera? Na dbaniu o pracowników, o ich dobrostan i bezpieczeństwo, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, a także dążeniu do różnorodności zespołów i kształtowaniu włączającej kultury pracy.

Kompania Piwowarska należy do grona 14 firm, które w 2012 roku jako pierwsze podpisały Kartę Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa realizowana w 24 krajach UE.

Zarządzanie sferą pracowniczą zostało zapisane w kilku dokumentach, m.in. w kodeksie etyki i przewodniku wynagradzania pracowników. Spółka prowadzi politykę przeciwdziałania przemocy, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy oraz politykę zgłaszania naruszeń. Gwarantuje równość i wspiera różnorodność. W 2021 roku wśród wszystkich zatrudnionych było 26% kobiet, na stanowiskach kierowniczych – 32%. Jeśli chodzi o różnice w wysokości wynagrodzeń między płciami, to kształtowały się one na analogicznych stanowiskach od +1% do -4%. Wahania wynikają z różnych metodologii wyliczania, które są stosowane na rynku. Jednak bez względu na wykorzystywaną metodologię wyraźnie widać, że w spółce tzw. luka płacowa nie występuje.


Najpopularniejsze tematy