Przygotuj pracowników do współdziałania z AI

Większość pracowników jest gotowa, aby zrobić to, co należy. Ale czy firmy dotrzymają im kroku?

W erze sztucznej inteligencji (AI) praca nie wygląda już tak jak kiedyś. Gdy firmy zaczynają na dużą skalę korzystać z inteligentnych technologii, wiele osób może znaleźć się na niepewnym gruncie, choć dotąd były dobrze przygotowane do pełnienia swoich funkcji.

Dobrą wiadomością jest to, że pracownicy są gotowi na przyjęcie nadchodzących zmian. Według badania Accenture, dotyczącego przyszłej siły roboczej, ponad 60% pracowników pozytywnie ocenia wpływ AI na ich pracę. Co więcej, dwie trzecie z nich przyznają, że musi rozwijać własne umiejętności, aby pracować z inteligentnymi maszynami.

Jednak duże firmy nie podzielają zdania swoich pracowników. Przede wszystkim liderzy biznesu uważają, że zaledwie jedna czwarta ich pracowników jest przygotowana na przyjęcie AI. Co więcej, tylko 3% liderów biznesu planuje znaczne zwiększenie budżetów szkoleniowych, aby stawić czoła rzuconemu przez AI wyzwaniu związanemu z kompetencjami.

Jak firmy i pracownicy mogą znaleźć wspólny język dotyczący rozwoju umiejętności i inwestowania w możliwości AI? Na początek kadra kierownicza powinna stosować transparentne podejście do braków kompetencyjnych pracowników i określić, jakie umiejętności są im potrzebne. Następnie liderzy powinni zastosować podejście, które rozwija właśnie te umiejętności na płaszczyźnie współpracy człowiek – AI.

Znalezienie brakującego środka

Znaczna część informacji wokół AI koncentruje się na automatyzacji i jej znaczeniu dla miejsc pracy. Podczas gdy prognozy te są często skrajnie różne, od całkowicie dewastujących do bardzo pozytywnych, ciągły postęp technologiczny podsyca obawy u ludzi, że AI może kiedyś sprawić, że ich praca stanie się niepotrzebna.

Jednak wiele kluczowych danych dotyczących miejsc pracy sugeruje, że ludzie nadal będą odgrywać główną rolę w czasach AI, mimo iż rola ta ulegnie transformacji. Korzystając z bazy danych O*Net Departamentu Pracy USA, w ciągu ostatniej dekady przeanalizowaliśmy ponad 100 kompetencji, umiejętności, zadań oraz stylów pracy w Stanach Zjednoczonych. W wielu zawodach stwierdziliśmy gwałtowny wzrost znaczenia kreatywności, złożonego rozumowania oraz kwestii społecznych i inteligencji emocjonalnej, czyli umiejętności, które są bardzo ludzkie.

Pracownicy będą musieli zastosować te typowo ludzkie umiejętności, korzystając równocześnie z szeregu nowych technologii pojawiających się obecnie w miejscu pracy. Będą także musieli nauczyć się korzystać z AI, aby te umiejętności rozwinąć, po to by wartość interakcji „człowiek + maszyna” była większa niż suma jej części. Taką interakcję nazywamy brakującym środkiem, ponieważ firmy często całkowicie koncentrują się na celach, czyli na tym, co ludzie mogą zrobić bez maszyn napędzanych AI, lub na tym, jak maszyny mogą zautomatyzować pracę wykonaną wcześniej przez ludzi. Jednak największa wartość pochodzi z połączenia maszyn i ludzi pracujących razem.

Nowa era AI wymaga nowego podejścia w biznesie. Po pierwsze, zarówno firmy, jak i pracownicy muszą wykazać, że są gotowi do wzajemnego dostosowania się do świata pracy zbudowanego wokół ludzi i inteligentnych maszyn, gdzie kluczowe znaczenie ma określenie nowych zadań i kompetencji potrzebnych do ich wykonania. Po drugie, edukatorzy i uczniowie, zarówno w firmach, jak i w innych instytucjach, muszą stosować naukę i inteligentne technologie, aby przyspieszyć uczenie się, poszerzyć myślenie i wykorzystywać ukrytą inteligencję. Po trzecie, pracodawcy i pracownicy muszą tworzyć i maksymalizować motywację do nauki i adaptacji przez całe swoje życie.

Stwórz wzajemną gotowość

Firmy powinny zobowiązać się do długoterminowych inwestycji w rozwój umiejętności siły roboczej, a pracownicy powinni zacząć dostosowywać swoje umiejętności do środowiska obsługującego sztuczną inteligencję. Jednak gotowość do zmian w organizacji jest możliwa tylko wtedy, gdy zarówno firma, jak i pracownik mają szansę zrealizować wspólne aspiracje w nowym miejscu pracy. Istnieje jeden sposób na osiągnięcie tego celu, a polega on na zidentyfikowaniu nowych zadań i ustaleniu, jakie umiejętności są potrzebne do ich wykonania. Następnie należy przypisać istniejące wewnętrzne możliwości firmy do nowych ról i określić, gdzie będą potrzebne szkolenia i nowe umiejętności.

PlainsCapital Bank, jeden z największych niezależnych banków w Teksasie, zmienił charakter pracy wykonywanej przez swoich ludzi. Po wprowadzeniu usług bankowości cyfrowej popyt na ludzkich kasjerów zaczął spadać. W takiej sytuacji firma połączyła zadania kasjera, doradcy i agenta obsługi klienta, tworząc rolę uniwersalnego bankiera. Połączenie tych odmiennych ról w jedną nie było prostą zmianą. Oprócz znajomości produktów i obsługi klienta, wymagania dotyczące nowej roli obejmują doskonałe umiejętności interpersonalne, silne umiejętności rozwiązywania problemów oraz kreatywność.

Aby obsadzić te nowe miejsca pracy, bank zamienił proces selekcji na wywiady behawioralne oparte na przekonaniu, że to, jak ktoś zachował się w przeszłości, pozwala przewidywać przyszłe wyniki. Dzisiaj, gdy PlainsCapital znajduje dobre dopasowanie z puli wewnętrznych kandydatów i określa, które umiejętności kandydaci muszą rozwinąć, organizacja zapewnia odpowiednie szkolenie zarówno w zakresie umiejętności technicznych, umiejętności społeczno-emocjonalnych, jak i w obu jednocześnie.

Przyśpiesz umiejętności

Przystosowanie do sztucznej inteligencji to nie tylko kwestia dalszego szkolenia. Chodzi również o nowy rodzaj treningu. Jak bardzo nowy? Zastanów się, co mówi nam neuronauka. Dostarcza ona dowodów na to, że niezależnie od wieku każdy może doskonalić zdolności poznawcze i pozapoznawcze.

Plastyczność mózgu pokazuje, że w odpowiednich warunkach uczenia się dorosły mózg może się zrestrukturyzować w niezwykły sposób. Firmy muszą wziąć sobie ten dowód do serca, aby zachować zwinność w dobie sztucznej inteligencji.

Firmy będą coraz częściej potrzebować pracowników do efektywnej współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin. Treningi umysłu, takie jak mindfulness – czyli uczenie ludzi bycia świadomym w danej chwili – nie są tradycyjnie częścią szkolenia korporacyjnego, jednak mają sprawdzony wpływ na zwiększenie wydajności pracowników. Na przykład pracownicy, którzy brali udział w szkoleniu Accenture z zakresu mindfulness (opracowanym w ramach Potencjalnego Projektu), zgłosili znaczną poprawę zdolności do koncentracji, ustalania priorytetów i współpracy w zespołach.

Innym sposobem na zwiększenie zdolności w organizacjach jest wykorzystanie szkolenia wirtualnego. Zamiast iść do pomieszczenia szkoleniowego, pracownik może uczyć się online z dowolnego miejsca, które jest dla niego dogodne, a także według własnego harmonogramu. Adaptacyjne systemy edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji prowadzą pracowników przez kursy komputerowe, monitorują ich postępy, personalizują lekcje, robią coaching i udzielają informacji zwrotnych.

Firmy edukacyjne wybierają to, co jest najlepsze w sztucznej inteligencji i neuronauce, po to, aby wdrożyć te elementy do korporacyjnego szkolenia oraz rozwoju przedsiębiorstw. Start-upy, takie jak Socos Labs z Doliny Krzemowej, Coorpacademy z Lozanny w Szwajcarii i InsideBoard z Paryża, oferują adaptacyjne doświadczenia edukacyjne z wykorzystaniem algorytmów AI i zasad naukowych. Platforma Talentów Przyszłości (Future Talent Platform) Accenture wykorzystuje wirtualną rzeczywistość oraz rzeczywistość rozszerzoną do symulacji realnych sytuacji podczas treningu. Dzięki Platformie pracownicy podejmują decyzje na podstawie informacji, które widzą, a następnie otrzymują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby rozwijać swoje umiejętności społeczno-emocjonalne.

Często ludzie najlepiej uczą się od siebie nawzajem. W Google’u pracownicy uczą się nowych umiejętności w pracy. Około 80% wszystkich zarejestrowanych szkoleń w Google’u odbywa się teraz za pośrednictwem dobrowolnej sieci g2g (Googler-to-Googler), która liczy ponad 6000 pracowników. Firmy mogą również zachęcać do rozwijania kompetencji poprzez wymianę talentów „na zewnątrz” ze start-upami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym.

Utrwalaj wspólne wartości

Jakie wartości mają największe znaczenie w rozwijającym się świecie współpracy AI i ludzi? Na najwyższym poziomie jest to wspieranie działań edukacyjnych, tak ważnych w czasach szybkich zmian. Ludzie potrzebują czasu na dostosowanie się i przygotowanie do nowych form pracy, a firmy muszą rozpoznać indywidualne potrzeby pracowników. Pracownicy potrzebują swobody rozwijania kompetencji dostosowanych do ich pasji i celu w pracy, a firmy powinny subsydiować programy szkoleniowe z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Sukces w przyszłości oznacza zdolność przystosowywania się do ciągłych zmian, dlatego też nauka przez całe życie jest kluczowa dla pracowników.

Może otworzyć drzwi do nowych karier na każdym etapie życia. Przez ostatnie dwa lata Accenture korzystało z Platformy Przyszłych Talentów (Future Talent Platorm), aby wyszkolić ponad 165 000 osób na całym świecie w zakresie najnowszych technologii cyfrowych. Użytkownicy mogą przeglądać ponad 3500 tablic szkoleniowych, nad którymi czuwają nowi eksperci technologiczni w firmie lub jej partnerzy, w celu rozwijania umiejętności w kluczowych obszarach, takich jak technologia cyfrowa, chmura, bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja.

Podobnie platforma edukacyjna Trailhead, firmy Salesforce, pomaga pracownikom zdobyć umiejętności potrzebne do zmiany ról. Na przykład niektórzy pracownicy Salesforce nauczyli się kodować na Trailhead, a następnie przeszli z działu rekrutacji lub sprzedaży na stanowiska inżynieryjne. Zdobywając i prezentując odznaki osiągnięć, pracownicy pokazują swoje transferowalne umiejętności, a Salesforce czerpie korzyści z utrzymywania na bieżąco dużej liczby pracowników o najnowszych umiejętnościach technicznych.

Sprawa publiczna

Wykorzystanie nowych technologii wymaga ciągłego przeprojektowywania pracy i doskonalenia umiejętności. Zaspokojenie zapotrzebowania na szkolenie umiejętności może wymagać więcej zasobów niż firma może zebrać. W tym przypadku partnerstwa publiczno-prywatne mogą i powinny być realizowane z dużym powodzeniem.

Singapur oferuje indywidualne konta edukacyjne, aby zaspokoić potrzebę szkolenia. Każdy obywatel powyżej 25. roku życia może uzyskać ulgę podatkową przeznaczoną na szkolenie od dowolnego z 500 zatwierdzonych dostawców. W 2017 r. z kredytu skorzystało ponad 285 000 Singapurczyków. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Aspen Institute Future of Work Initiative zaproponował korzystne podatkowo konta edukacyjne, finansowane wspólnie przez pracodawców, pracowników i rząd.

Nasze badania wykazały, że prawie połowa pracowników uważa, że ich zdolność do rozwijania nowych umiejętności jest utrudniona z powodu braku czasu i niedostatecznej ilości szkoleń sponsorowanych przez pracodawców. Czas im zatem pokazać, że firma o nich dba.

O AUTORACH
Eva Sage-Gavin kieruje zespołem Talent and Organization w Accenture.
Madhu Vazirani (@madhu_vazirani) jest dyrektorem działu Accenture Research.
Francis Hintermann (@francishinterma) kieruje działem Accenture Research.