Transformacja oparta na innowacjach

Dla polskiej spółki energetycznej Tauron współpraca ze start-upami to sposób na innowacyjny rozwój biznesu

MATERIAŁ PARTNERSKI

Do niedawna Tauron, siódmy pod względem wielkości w Polsce podmiot gospodarczy, opierał swój rozwój na projektach badawczo-rozwojowych. I choć współpraca z naukowcami dostarczała firmie wielu interesujących rozwiązań technologicznych, z perspektywy biznesowej nie miały one przełomowego znaczenia.

Projekty rozwojowe ciągnęły się latami i żaden z nich nie miał wyznaczonego terminu zakończenia prac. Z tego względu zdecydowano, że ów obszar powinien przejść gruntowną zmianę. Zastosowano więc takie podejście do innowacji, jakie wykorzystuje się w przypadku zarządza­nia projektami inwestycyjnymi przy
fuzjach i przejęciach. Ponadto Tauron znacznie otworzył się na współpracę z partnerami zewnętrznymi. Było to bezpośrednio związane z gwałtownymi zmianami zachodzącymi w sektorze energetyki, m.in. coraz ostrzejszymi regulacjami wymuszającymi na przedsiębiorstwach ukierunkowanie się na odnawialne źródła energii (OZE). Kolejny powód to kwestie związane z kreatywnością – mnogość zmian zachodzących w tej branży sprawia, że żadna spółka, nawet tak duża jak Tauron, nie jest w stanie wygenerować wystarczającej ilości pomysłów i rozwiązań. Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy zarówno z korporacjami, jak i start-upami.

Aby uszczegółowić kierunki rozwoju,
opracowano Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym. SAB to podstawa ekosystemu innowacji w katowickim koncernie. W dokumencie są zawarte nie tylko wyzwania, ale również szanse stojące przed Tauronem.

– SAB zawiera nie tylko charakterystykę działań i opis postawy względem zmian na rynku. Znajduje się w niej również praktyczny opis, jak zamierzamy wpleść politykę rozwojową w codzienną działalność spółek Grupy Tauron i jak z opracowywania i wdrażania innowacji uczynić koło zamachowe naszego rozwojutłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w którym znajdziemy kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja SAB wesprze proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na optymalną alokację zasobów finansowych.

– Nie szukamy wyznaczonych z góry dostawców z założeniem, że w tej dziedzinie forsujemy start-upy, a w innej tylko uznane instytucje o długim stażu na rynku dodaje wiceprezes Taurona.

Akcelerator rozwiąże problemy energetyki

W celu poszukiwania podmiotów, których technologie odpowiadają na wyzwania zdefiniowane w SAB, firma zdecydowała się na uruchomienie własnego programu akceleracyjnego – Tauron Progres.

To szansa dla innowacyjnych podmiotów, by wspólnie rozwiązywać problemy współczesnej energetyki. Przyjęty w Tauronie SAB służy właśnie temu, by na wyzwania rozwojowe odpowiadać we współpracy z naszym otoczeniem biz­nesowym, m.in. z dynamicznie rozwijającymi się w Polsce start-upami – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego, Tauron przewiduje różne modele współpracy. Pozwalają one na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają też szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Grupie Tauron.

Selekcja przedstawianych pomysłów odbywa się w kilku następujących po sobie etapach: ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów, prezentacja rozwiązania przed specjalistami Taurona, uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora, umowa i pilotaż. Istotnym atutem propozycji koncernu jest szybki proces decyzyjny dotyczący pilotażu, a następnie udostępnienie infrastruktury do testowania zgłoszonego pomysłu oraz wsparcie ekspertów merytorycznych Taurona w trakcie testów. Po pilotażach przed uczestnikami programu otwiera się szeroki wachlarz możliwości podjęcia współpracy, m.in. poprzez rozwijanie technologii w projekcie badawczo-rozwojowym, na zasadach komercyjnych lub poprzez inwestycje funduszu CVC Magenta. Ostatnia z wymienionych możliwości może finansować start-upy we wczesnej fazie rozwoju w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Starter FIZ oraz zagwarantować kolejne rundy finansowania w fazie wzrostu w ramach PFR NCBR CVC.

Warto zaznaczyć, że Tauron był już głównym partnerem programu mającego łączyć korporacje ze start-upami w obszarze szeroko pojętych nowych technologii. Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in. nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez start-upy w większej skali.

Poszukiwaniu przemysłowych innowatorów w obszarze smart city, smart home, przemysłu 4.0 oraz inteligentnych sieci dystrybucyjnych służy aktualne zaangażowanie Taurona w program KPT ScaleUp. Szansę na 550 tys. zł na rozwinięcie innowacyjnego projektu i możliwość komercyjnego wdrożenia mają z kolei start-upy w projekcie Pilot Maker Elektro ScaleUp. W tym programie firma szuka przede wszystkim rozwiązań z zakresu carsharingu elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów, rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania pojazdów, a nawet big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń.

Natomiast zaprojektowany przez firmę program Tauron Progres otwarty jest na pomysły start-upów, ośrodków akademickich, instytucji oraz osób indywidualnych. Nabór do programu jest ciąg­ły – wystarczy uzupełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej Taurona.

Oszczędność dzięki badaniom

Wskutek zrealizowanego projektu badawczo-rozwojowego, dotyczącego wprowadzenia nowych sorbentów [ciała stałe o różnej zdolności wchłaniania – przyp. red.] do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej, Grupa Tauron może pochwalić się oszczędnościami wynoszącymi ponad 100 milionów złotych. Chodzi o dostosowanie bloku w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji związków chloru, wskazanych w konklu­zji BAT (Best Available Techniques). W czasie testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji jego związków w spalinach poniżej limitów wskazanych w BAT. Osiągnięcie tego celu umożliwi dalszą pracę bloku w sposób uzasadniony ekonomicznie, w tym skorzystanie z tzw. mechanizmu rynku mocy.

W wyniku testów potwierdziliśmy możliwość osiągnięcia wymogów BAT dotyczących emisji związków chloru bez konieczności budowy kosztownych instalacji odsiarczania i odchlorowania spalin. W konsekwencji projekt badawczo-rozwojowy o wartości dwóch milionów złotych przyniesie ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 100 milionów złotych – komentuje Jarosław Broda.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego testowano trzy rodzaje sorbentów – dwa oparte na związku wapnia i jeden zawierający związek sodu. Podczas testów dostarczone w po­staci pyłu sorbenty, o zróżnicowanej granulacji, były wprowadzane do kanału spalin kotła fluidalne­go bloku Elektrowni Łagisza, w miejscu optymalnym dla skutecznego przeprowadzenia oczekiwanych reakcji. W trakcie podawania sorbentów prowadzono szeroki zakres badań laboratoryjnych i pomiarów emisji w spalinach. Na ich podstawie możliwe było potwierdzenie skuteczności testowanej technologii.